SERANGAN AMA CELENG DAMEL MIRIS WARGA TLOGOWULUNG

Saturday, 13 May 2017 / Pawartos Kebumen

KEBUMENKAB.GO.ID - Sakcekapipun nindakaken sholat subuh wonten ing kegiatan Safari Subuh ingkang mapan ing masjid Al Huda, dukuh Silekor, Tlogowulung, rikala dinten Kemis enjang (11/5) bapa Bupati Kebumen Ir. HM. Yahya Fuad, SE ngersakaken wawanpangandikan kaliyan warga masyarakat.

Wonten ing wawanpangandikan kalawau bapa Bupati Ir. HM. Yahya Fuad, SE nampi pangudarasanipun warga Tlagawulung sesambetan kaliyan ontenipun ama palawija babi alas utawi celeng.
Nderak pratelanipun warga, Babi alas ingkang ugi  dipun wastani Celeng punika, cacahipun sangsaya kathah. Celeng mboten namung ngrisak taneman palawija, ananging ugi asring  mlebet dhateng griya. Perkawis punika ingkang ndadosaken kuwatos lan mirisipun warga.

Nampi palapuran mekaten, bapa Bupati Ir. HM. Yahya Fuad, SE janji badhe tumunten sesambetan kaliyan PERBAKIN, supados saget langkung saestu anggenipun mbrasta celeng punika. Kanthi ontenipun pambudidaya brasta celeng punika dipun ajab saged langkung ningkataken hasil panen palawija, lan saged sangsaya ngrembakakaken ontenipun UMKM ing warga masyarakat.

Ing kalodangan kalawau Bupati Yahya Fuad mratelakaken  bilih desa Tlagawulung klebet salah setunggalipun desa ingkang badhe nindhakaken pemilihan Kepala Desa.
“Ing tahun iki, pilkades secara serentak utawi sesarengan, milai 6 September 2017, bakal di tindakaken ing 49 desa ing Kabupaten Kebumen” ngendikanipun bapa Bupati.

Sesambetan kaliyan perkawis punika bapa Bupati dawuh supados Pilkades dipun tindakaken kanthi tanpa wuwuran, kanthi pangajab Tlagawulung saged pikantuk  Kepala desa ingkang saestu-estu pilihan, ingkang mligi menggalihaken pembangunan, mboten kagubel utang jalaran kagem wuwuran. Ngendikanipun bapa Bupati punika dipun sarujuki dening sedaya jamaah sholat subuh ingkang rawuh.

Ing kalodangan kalawau, bapa Bupati nglonggaraken wekdal ngrawuhi pasar kaget Si Paruk. Desa Tlogowulung pancen  dereng gadhah peken., ontenipun  namung peken kaget, ingkang mapan ing kanan kiringipun margi. Kanthi kahanan punika Pj. Kepla Desa nyuwun kawigatosan ontenipun peken  ing Tlogowulung. Jalaran saking kathahipun tiyang sadean kaliyan tiyang ingkang blanja ing peken kaget Si Paruk, njalari ngebaki margi.

Bapa Bupati  ugi nyempataken wawanpangandikan kaliyan  para bakul.  Bupati angsal kathah pangertosan sesambetan kaliyan asalipun barang, napa dene bahan mentah ingkang dipun sade, ugi hasilipun sadean lan angsalipun bathi.

Bapa Bupati nekanaken wigatosipun para bakul, supados ningkataken  kualitas barang lan kemasanipun. Jalaran kalih perkawis punika wigatos sanget kangge ningkataken larisipun barang sadean. "Lumantar PLUT, para pedagang lan calon pengusaha saged pikantuk bimbingan lan pendampingan sesambetan pinten-pinten perkawis ing babagan produksi lan pemasaran produk". Kanthi punika, Bupati dawuh supados pihak desa tumunten sesambetan kaliyan dinasi ingkang terkait, inggih punika Dinas K-UMKM. (admin/Pekik Sat Siswonirmolo)